Kargil War, When Vajpayee made Dilip Kumar talk to Nawaz Sharif For Indo-Pak Peace

Kargil War, When Vajpayee made Dilip Kumar talk to Nawaz Sharif For Indo-Pak Peace. Because India lost that war very badly. mainkargel

Add Comments